Pomiary

Wykonujemy pomiary odbiorcze i okresowe w instalacjach przemysłowych, budynkach użyteczności publicznej, stacjach paliw, rozdzielnicach na halach produkcyjnych, placach budowy, zakładach pracy, warsztatach, budynkach biurowych, domowych

Urządzenia elektroenergetyczne (w tym środki ochrony przeciwporażeniowej) przed przekazaniem do eksploatacji oraz okresowo w czasie eksploatacji muszą być poddane badaniom i pomiarom umożliwiającym ocenę ich stanu technicznego. W ocenie ich stanu technicznego pod względem niezawodności instalacji i bezpieczeństwa użytkowania. Wyniki badań stanowią podstawę do podjęcia decyzji o przekazaniu instalacji i urządzeń elektrycznych do eksploatacji, o przedłużeniu okresu eksploatacji lub o konieczności dokonania odpowiednich napraw i remontów lub wycofania z eksploatacji.

Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje badań i pomiarów:
badania i pomiary odbiorcze
badania i pomiary eksploatacyjne okresowe (ochronne)
Pomiary odbiorcze: wykonana instalacja elektryczna oraz podłączone na stałe do niej urządzenie musi zostać sprawdzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia elektryczne. Wykonanie protokołu z wynikiem pozytywnym przeprowadzonych badań daje uwierzytelnienie poprawności połączeń badanej instalacji lub urządzeń nadając status „dopuszczonej do eksploatacji”.
Pomiary okresowe: są pomiarami wystawionymi przez osobę uprawnioną, zatwierdzające poprawne działanie instalacji oraz pełną ochronę przeciwporażeniową osób korzystających z tej instalacji, w określonym czasookresie.

Badania i pomiary elektryczne instalacji i urządzeń

 • rezystancji izolacji – badanie stanu izolacji
 • pomiary rezystancji i impedancji pętli zwarcia
 • badanie wyłączników różnicowo – prądowych
 • pomiary napięcia dotykowego
 • pomiar przewidywanego prądu zwarcia linii
 • pomiary mocy, prądów i napięć, poboru energii
 • pomiary baterii kondensatorowych
 • badanie obciążeń linii zasilających
 • pomiary ciągłości przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych
 • pomiar współczynnika mocy cos (fi)
 • pomiary rezystancji uziemienia, rezystywności gruntu
 • pomiary eksploatacyjne urządzeń piorunochronnych
 • badanie ochronników przepięciowych
 • badanie natężenia oświetlenia
 • badanie spawarki elektrycznej
 • ustalanie kolejności wirowania faz
 • badania narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym
 • pomiar napięcia dotykowego przy określonym prądzie zwarcia
 • pomiary prądów upływu
 • badania skuteczności ochrony oraz szybkiego wyłączania
 • sprawdzenia obwodów z wyłącznikami różnicowo-prądowymi,
 • pomiaru rezystancji podłóg i ścian,
 • sprawdzenia ochrony przez separację elektryczną,
 • pomiaru kondensatorów,
 • pomiaru transformatorów,
 • pomiaru spawarek i zgrzewarek,

Pomiary elektryczne dokonujemy we wszystkich układach sieci: TN, TT, IT tj.:
TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT, w instalacjach jedno i trójfazowych.

Charakterystyka niektórych pomiarów – [ czytaj więcej na ten temat ]

Stawiamy bardzo mocno na standaryzację i zgodność z polskimi i europejskimi normami jakości. Dzięki temu nasi Klienci mogą być pewni najwyższej jakości naszych usług.

EL-PARTNER