EL-Partner

WSPÓŁPRACUJEMY Z
WYSZUKIWARKA
Wpisz szukane słowo:
BIURO HANDLOWE
  EL-PARTNER
SEO ul. Wyszyńskiego 16
63-100 Śrem
SEO 061 28 28 487
SEO 061 28 28 487
SEO biuro@elpartner.pl
Pobierz darmowy Adobe Acrobat Reader
Charakterystyka niektórych pomiarów

CHARAKTERYSTYKA NIEKTÓRYCH POMIARÓW

Pomiary rezystancji izolacji:
pomiary kontrolne stanu izolacji mają istotne znaczenie, gdyż jest to sprawdzenie ochrony przed dotykiem bezpośrednim badanego urządzenia lub badanej instalacji.

Pomiar rezystancji uziemień i rezystywności gruntu:
znajomość wartości rezystancji uziemienia jest konieczna dla oceny przydatności uziemienia dla celów, dla których go zaprojektowano i wykonano np.: uziemienie instalacji odgromowej.

Pomiar impedancji pętli zwarciowej : to podstawowy pomiar w ocenie skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim w instalacjach z zabezpieczeniami przetężeniowymi. Impedancja pętli zwarcia powinna mieć taką małą wartość, aby prąd zwarciowy płynący w pętli zwarciowej osiągał wystarczająco wielką wartość zapewniającą zadziałanie urządzeń ochronnych przetężeniowych w wymaganym krótkim czasie.

Badanie skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim przez samoczynne wyłączenie zasilania w obwodach z wyłącznikami różnicowoprądowymi: w instalacjach z wyłącznikami różnicowoprądowymi skuteczność ochrony przeciwporażeniowej zależy nie tylko od poprawności samego wyłącznika ale również od prawidłowości budowy instalacji, w której zainstalowano wyłącznik. Przedmiotem badań jest nie tylko wyłącznik lecz również instalacja elektryczna.

Pomiar ciągłości przewodów ochronnych: celem pomiaru ciągłości przewodów ochronnych jest sprawdzenie poprawności działania ochrony przed dotykiem pośrednim przez samoczynne wyłączenie zasilania.

Badanie skuteczności ochrony przez zastosowanie izolowania stanowiska: badanie skuteczności ochrony przez zastosowanie izolowania stanowiska polega na pomiarze rezystancji podłóg i ścian oraz na pomierzeniu odległości między częściami przewodzącymi dostępnymi i częściami przewodzącymi obcymi.

Badania i pomiary eksploatacyjne baterii kondensatorów energetycznych do kompensacji mocy biernej: tego typu badania obejmują pomiar napięcia zasilającego, pomiar prądu poszczególnych faz baterii wraz z oceną równomierności obciążenia, pomiar rezystancji izolacji między izolowanymi biegunami, a obudową i inne.

Badania separacji ochrony przez zastosowanie separacji elektrycznej: to sprawdzenie źródła separacyjnego, ustalenie łącznej długości przewodów w obwodzie separowanym, pomiar rezystancji izolacji przewodów oraz w układzie z więcej niż jednym odbiornikiem dodatkowo na pomiarze impedancji pętli zwarcicowej (przy zwarciach podwójnych).

Badania i pomiary eksploatacyjne urządzeń oświetlenia elektrycznego
: tego typu pomiary obejmują pomiar rezystancji izolacji urządzeń i instalacji oświetlenia elektrycznego, pomiar natężenia oświetlenia oraz badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

Badania i pomiary eksploatacyjne w strefach zagrożonych wybuchem: instalacje i urządzenia elektryczne zabudowane w strefach zagrożonych wybuchem (stacje paliw, magazyny bitumitów, przepompownie cieczy łatwopalnych, stacje gazowe, pomieszczenia sprężarek gazu i tłoczni) muszą zapewniać bezpieczeństwo pożarowe, wybuchowe, bezpieczeństwo personelu i dostateczną niezawodność ich pracy.

Badania i pomiary eksploatacyjne urządzeń piorunochronnych: obejmują oględziny części nadziemnej, sprawdzenie ciągłości połączeń, pomiary rezystancji uziemienia, sprawdzenie stanu uziomów.
czytaj

[ powrót ]

Strona główna  |  Aktualności  |  Oferta  |  Porady  |  O firmie  |  Partnerzy  |  Kontakt